Forretningsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Searchmind ApS

1. Anvendelse

I det følgende omtales Searchmind ApS som ”Searchmind” og den til hvem Searchmind skal præstere en ydelse mod betaling for ”Kunden”.

”Parterne” anvendes som betegnelse for både Searchmind og kunden. Nærværende generelle betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

Enhver mellem Searchmind og kunden individuelt skriftligt indgået aftale hvor Searchmind for kunden skal præstere en ydelse mod betaling omtales i det følgende som ”Aftalen”. Dette gælder uanset om der måtte være tale om en eller flere aftaler.

Er der modstrid mellem betingelserne og aftalen, har vilkårene i aftalen forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.

Searchmind forbeholder sig til enhver tid retten til at tilføje og ændre i nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Searchmind er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af Searchminds forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

Ethvert salg fra Searchmind ApS (i det følgende benævnt “Searchmind”) sker i henhold til nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Parterne.

2. Aftaleindgåelse og opsigelse

Aftaler accepteres mundtligt eller skriftligt af kunden og under anvendelse af disse salgs- og leveringsbetingelser medmindre andet er aftalt med kunden. Tilbud fra Searchmind er uden forbindende, med mindre andet udtrykkeligt er tilkendegivet. Searchmind er kun forpligtet af ordrer, der af Searchmind er bekræftet på en utvetydig måde over for kunden.

Searchmind er dog ikke forpligtet i henhold til den indgåede aftale, såfremt der efter Searchminds afgivelse af ordrebekræftelse opstår leveringshindringer, som Searchmind ikke bærer ansvaret for, jf. nærmere nedenfor i pkt. 9 vedrørende force majeure.

Såfremt aftalen er indgået mundtligt sender Searchmind en ordrebekræftelse til kunden. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal omgående og uopholdeligt meddeles overfor Searchmind, idet aftalen i modsat fald anses for indgået på de vilkår og betingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.

Aftale mellem Searchmind og kunden kan også indgås ved at kunden fremsender accept af tilbuddet, som Searchmind herefter skriftligt bekræfter.

Medmindre andet er aftalt indgås aftaler som en løbende abonnementsydelse.Abonnementet kan opsiges løbende måned + 1 måned.  Abonnementet løber indtil det opsiges.

Kundens eventuelle indkøbsbetingelser er ikke en del af parternes aftale, medmindre disse er indeholdt i Searchminds ordrebekræftelse.

3. Levering og forsinkelse

Alle leverancer fra Searchmind leveres hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

Searchmind er ikke ansvarlig for noget driftstab, indtjeningstab eller andre indirekte tab som følge af eventuel forsinkelse med leveringen. Searchminds eventuelle erstatningsansvar for forsinkelser kan ikke overstige et beløb, der svarer til det fakturerede beløb for den pågældende ydelse.

Searchmind forbeholder sig ret til at anvende underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser over for kunden.

4. Ydelsen

Det er nærmere beskrevet i aftalen, hvilke opgaver Searchmind skal løse for kunden. Searchmind forpligter sig til at levere en almindelig god rådgivningsydelse. Omfanget af rådgivnings- og/eller optimeringsindsatsen varierer fra sag til sag og skal vurderes i forhold til den pris, som er aftalt med kunden, og Searchminds til enhver tid gældende timepriser.

Såfremt udført arbejde ikke er beskrevet i aftalen, faktureres dette særskilt, og som udgangspunkt efter medgået tid. 

5. Priser

Alle priser er eksklusiv moms og gebyrer. Searchmind forbeholder sig retten til at ændre enhver oplyst pris vedrørende løbende ydelser med 30 dages varsel med mindre andet er udtrykkeligt anført.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelse og faktura fra Searchmind. Medmindre andet er anført, vil betaling skulle ske netto kontant 8 dage.

Betaler kunden ikke købesummen i rette tid, beregner Searchmind sig fra forfaldsdagens morarenter opgjort som 2 % pr. påbegyndt måned.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende leverede ydelser, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af parternes aftale. Kunden er ikke berettiget til at modregne, medmindre kravet er skriftligt anerkendt af Searchmind.

7. Ansvar for mangler

I det omfang det er muligt, er kunden forpligtet til at undersøge og kontrollere leverede ydelser straks ved modtagelsen.

Kunden skal give skriftlig meddelelse om påståede mangler ved leverede ydelser direkte til Searchmind uden ugrundet ophold efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af kunden. Alle reklamationer og krav fra kundens side skal fremsættes skriftligt over for Searchmind og vedlægges behørig dokumentation. Er en reklamation ikke modtaget senest 30 dage efter levering, kan kunden ikke længere påberåbe sig mangler ved den leverede ydelse. Såfremt kunden har tegnet abonnementsordning skal reklamationer være Searchmind i hænde senest 14 dage fra den månedlige statusrapports afsendelse. Såfremt det ikke er tilfældet, er kunden afskåret fra at påberåbe sig mangler.

Searchmind er ansvarsfri i relation til leverede ydelser i det omfang Kunden uden samtykke eller aftale i øvrigt med Searchmind af egen drift har foretaget ændringer eller tilføjelser til allerede af Searchmind udført arbejde, medmindre Kunden dokumenterer, at sådanne ændringer eller tilføjelser ikke kan øve indflydelse på det af Searchmind leverede arbejdes funktionalitet/anvendelighed.

Searchminds ansvar for mangler er begrænset til omlevering af ydelsen eller anden form for afhjælpning af konstaterede mangler. Såfremt manglerne ikke kan afhjælpes, og det leverede arbejde må anses for ikke fuldført for Kunden, fremsender Searchmind en kreditnota for allerede betalte beløb til Kunden for en måned.

Kunden kan kun hæve købet, såfremt manglerne ikke er afhjulpet inden for rimelig tid efter, at kunden har fremsat reklamation. Hæves Aftalen som følge af væsentlige mangler ved leverede ydelser, har kunden kun krav på tilbagebetaling af købesummen, såfremt kunden har bestilt en løbende ydelse, kan kunden alene kræve tilbagebetaling for en måned. Yderligere krav kan ikke gøres gældende. Særligt bemærkes, at Searchmind ikke påtager sig noget ansvar for driftstab, tab af data, mistet avance eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab.

Searchmind er til enhver tid uden ansvar for Googles eventuelle ekskludering af et website.

8. Produktansvar 

Searchmind er alene erstatningspligtig for produktansvar, såfremt et sådant kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser og fraskriver sig dermed ethvert yderligere ansvar af enhver art, som ikke kan støttes på sådanne lovbestemmelser.

Uanset det netop nævnte påtager Searchmind sig ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

9. Force majeure

Searchmind er ikke ansvarlig for forsinkelse eller anden misligholdelse som skyldes krig, strejke, lockout og anden force majeure, herunder politiske forhold, som ligger uden for Searchminds kontrol og som ikke ved aftalens indgåelse burde have været taget i betragtning. Searchminds forpligtelser i henhold til en indgået aftale udskydes ved force majeure. Forhold hos Searchminds underleverandører, der medfører, at Searchmind ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan afværges uden uforholdsmæssigt store økonomiske omkostninger for Searchmind, anses ligeledes som force majeure. Såfremt en frist for levering af en ydelse fra Searchmind udskydes på grund af indtrådt force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Kunden er berettiget til at annullere den force majeure ramte ydelse, såfremt væsentlige dele af den aftalte ydelse ikke er leveret på det aftalte leveringstidspunkt.

Tilsvarende er Searchmind berettiget til, uden ansvar, at annullere indgåede aftaler, såfremt det viser sig umuligt at opfylde disse inden for en rimelig tid på grund af ovenstående forhold.

10. Immaterielle rettigheder og databeskyttelse

Eventuelle ophavsrettigheder samt andre immaterielle rettigheder vedrørende leverede ydelser tilhører i enhver henseende Searchmind. Det af Searchmind leverede, herunder rapporter, analyser mv. må ikke kopieres, reproduceres i elektronisk form, gøres tilgængelig for tredjemand, oversættes eller på anden måde videredistribueres uden Searchminds udtrykkelige skriftlige samtykke. Det bemærkes, at Searchmind i forbindelse med ophør af samarbejde med kunden ikke er forpligtet til at udlevere eller på anden måde anskueliggøre de links, der er blevet opbygget for kunden eller andet materiale i øvrigt.

Searchmind er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden i øvrigt.

Oplysninger om kunden vil blive opbevaret i overensstemmelse med gældende ret om databeskyttelse.

Kunden er ansvarlig for at al indhold, herunder tekster, billeder, musik og film overholder gældende immaterialretlig lovgivning, og dermed ikke krænker andres immaterielle rettigheder eller på anden måde krænker lovgivning. Kunden er forpligtet til at holde Searchmind skadesløs for ethvert krav, som Searchmind måtte blive mødt med i tilfælde af en immaterialretlig krænkelse, herunder erstatning, vederlag, godtgørelse, sagsomkostninger mv.

11. Adgang til data mv.

Kunden giver Searchmind adgang til Kundens hjemmeside, således at Searchmind har mulighed for at foretage de tiltag, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.

Searchmind er ikke ansvarlig overfor kunden for tab, mangler eller forsinkelse, såfremt der ikke er adgang til kundens IT-system, søgemaskiner, digital infrastruktur eller lignende eller der på anden måde sker nedbrud i IT-systemer eller internetforbindelse.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem parterne, skal så vidt muligt søges løst mellem parterne i mindelighed. Såfremt en tvist ikke kan løses i mindelighed mellem parterne afgøres denne i overensstemmelse med disse salgs- og leveringsbetingelser samt i øvrigt dansk rets almindelige regler med undtagelse af de danske lovvalgsregler ved retten i Aarhus i første instans.

13. Mailservice

Er du kunde hos Searchmind ApS, vil du blive tilmeldt vores servicemail med nyheder og opdateringer, der vil være relevante iht. vores produkter.

Sidst opdateret: 12. november 2020

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

(Ekstern persondatapolitik)

for

Searchmind ApS

vedr. behandling af persondata

Tak, for dit besøg på vores hjemmeside.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.

Udover at være den foretrukne leverandør af online markedsføring, er vores ypperste mål derfor at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.

Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis.I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores services.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke ydelser leverer vi?

Vores virksomhed leverer online markedsføring, med primært fokus på SEO, SEM, Paid Social og E-mail Marketing.

Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.

Vi har uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

Hvad er persondata

Persondata kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Hvilke persondata indsamler vi?

Vi indsamler følgende persondata:

- Navn
- Telefonnummer
- IP-adresse

Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:Når du bruger vores hjemmeside.

- Når du bruger vores services
- Når du er i kontakt med vores kundeservice
- Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Når du selv giver os persondataene
- Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med

Du kan nedenfor læse, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger din persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:

- At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
- At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
- At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
- At vi videregiver dine persondata i nødvendige tilfælde for at levere vores service

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter, tjenester og i øvrigt optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.

Det er også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse persondata.

Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbindelse med dit køb og uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på

- Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i de følgende afsnit
- Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet
- Om der har været dialog eller korrespondance siden da
- Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at høre til din online status, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
- Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Da vores ydelse omfatter online markedsføring, som vi har et ansvar for over dig eller andre for, opbevarer vi som udgangspunkt nogle persondata i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersondata.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser.

Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Det gør vi ved at have fastsat interne retningslinjer for hvordan, vi kontrollerer oplysningernes rigtighed.

Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

- det er nødvendigt, for at vi kan udføre vores service over for dig, eller det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
- du har givet os samtykke til det, eller
- det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
- det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. samarbejdspartnere.

Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

Det kan f.eks. være konkret rådgivning. Det kan også være det Det Centrale Personregister, for at vi kan ajourføre eventuelle navne- eller adresseændringer i databaser om vores kunder.

Hvis du har givet samtykke. Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart. Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU. Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

- Ret til at få forkerte persondata rettet
- Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
- Ret til at få slettet dine persondata
- Ret til at kræve begrænsning
- Ret til at gøre indsigelse imod behandling
- Ret til at tilbagekalde samtykke
- Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
- Ret til at undgå profilering
- Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktpersondataene i bunden.

Ret til at få forkerte persondata rettet

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.

Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.

Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA.

Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.

Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser

Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser.

Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet.

Du kan skrive til os på mailadresse.

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne.

Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn.

Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn.

Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.

Hvordan opbevarer vi dine personadata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer.

Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

- Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
- Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
- Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
- Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer

Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det.

Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

- Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondataInstalleret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
- Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondataBegrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
- Kontrol af medarbejderes faktiske adgang til persondata gennem logning og tilsynUndersøgelse af, om de persondata, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirkning på vores service og forpligtelser over for digIndgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder

Risikoen og ansvarsfraskrivelse

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed Searchmind ApS er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Searchmind ApS

Adresse: Klostergade 28, 3. sal
CVR: 3734 0588
Telefonnr.: 3012 4272
Mail: brian@searchmind.dk
Website: www.searchmind.dk

Opdatering af denne persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.